top of page
17843769635421136.jpg

REGULAMIN

 Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego Ride and get lost składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, oraz na indywidualne zamówienie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta zapłaty, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od Umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji. Zanim dokonasz zakupu w naszym Sklepie Internetowym zapoznaj się z Regulaminem.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Sklep Internetowy Ride and get lost  działający pod adresem —————jest prowadzony przez Ride and get lost Paweł Ozimkiewicz z siedzibą pod adresem: ul. Zachodnia 39/4 22-100 Chełm, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem REGON: 520460621, posiadającą NIP: 5632446922, zwaną w niniejszym regulaminie Ride and get lost  Dane kontaktowe: e-mail: rideandgetlost@gmail.com

 1. Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Ride and get lost mogą być wykonane z materiałów farbowanych, co powoduje, że kolorystyka produktów w rzeczywistości może nieznacznie odbiegać od tej pokazanej na zdjęciach, przedstawiających prototyp. Jednocześnie wszystkie produkty są szczegółowo opisane jeśli chodzi o ich charakterystykę, użyte materiały i właściwości. Zwracamy uwagę, że różnice w kolorach między otrzymanym towarem a zdjęciami prezentowanymi w Sklepie mogą wynikać z parametrów ustawienia monitora.

 2. Informacje o produktach w sklepie Ride and get lost  m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego oraz Regulaminu.

 3. Wszystkie zdjęcia na naszej stronie są naszego autorstwa i podlegają ochronie, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

 

§ 2 DEFINICJE:

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep oferujący sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.

 2. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

 3. KONSUMENT – Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. DNI ROBOCZE – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

 5. OFERTA ZAKUPU – oferta zawarcia Umowy Sprzedaży wysyłana przez Klienta w momencie sfinalizowania procesu zakupów w Sklepie Internetowym;

 6. ZAMÓWIENIE – wszystkie produkty jakie Klient wskazał w Ofercie Zakupu, a które zostały przyjęte przez Tartarugę do realizacji;

 7. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Ride and get lost do skompletowania Zamówienia i nadania przesyłki do Klienta;

 8. CZAS DORĘCZENIA ZAMÓWIENIA – czas jaki potrzebny jest Firmie Kurierskiej na doręczenie Zamówienia pod wskazany przez Klienta adres od momentu prawidłowego nadania przesyłki przez Ride and get lost ;

 9. CENA PRODUKTU – cena brutto (zawierająca podatek VAT) pojedynczego egzemplarza produktu ustalona przez Ride and get lost  i wskazana na stronie produktu;

 10. CENA OSTATECZNA – cena brutto pojedynczego egzemplarza produktu obniżona o obowiązujące w danym czasie lub dla danego Klienta rabaty cenowe ustalane przez Ride and get lost , prezentowana w sekcji „koszyk” w podsumowaniu procesu zakupów. Cena Ostateczna Produktu nie może być wyższa niż Cena Produktu określona na stronie produktu;

 11. CENA CAŁKOWITA – suma Cen Ostatecznych za wszystkie produkty wchodzące w skład Oferty Zakupu lub Zamówienia;

 12. KOSZTY WYSYŁKI – ustalone przez Ride and get lost  koszty przesłania Klientowi zamówienia zgodnie z wybranym sposobem dostawy na wskazany adres.

 13. WARTOŚĆ OFERTY ZAKUPU – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki dla poszczególnej Oferty Zakupu;

 14. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA – suma Ceny Całkowitej i Kosztów Wysyłki produktów znajdujących się w konkretnym Zamówieniu przyjętym do realizacji;

 15. FIRMA KURIERSKA – podmiot świadczący usługi przewozu wyznaczony przez Ride and get lost do wykonywania jego zobowiązań związanych dostawą zamówienia do Klienta;

 16. DOWÓD ZAKUPU – jakikolwiek dokument potwierdzający dokonanie zakupu danego produktu w sklepie Ride and get lost . W szczególności są to takie dokumenty jak paragon fiskalny, faktura, rachunek,  potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji zamówienia czy potwierdzenie nadania przesyłki do Klienta.

 

§ 3 REJESTRACJA i SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 

 1. Zakupów można dokonywać całą dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sieci internetowej, na stronie Sklepu Internetowego.

 2. Klient składa Ride and get lost  ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk”.

 3. Poprzez złożenie zamówienia Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązku jego przestrzegania.

 4. Na stronie Sklepu można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Klient używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.

 5. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez klienta osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

 6. Produkty wskazane w Ofercie Zakupu nie podlegają rezerwacji i mogą zostać nabyte przez innych Klientów.
  W Ofercie Zakupu Klient wskazuje:
  a.) produkt lub produkty jakie ma obejmować Umowa Sprzedaży,  ich cechy oraz liczbę;
  b.) prawidłowe dane do wysyłki obejmujące: imię i nazwisko Klienta, nazwę firmy (opcjonalnie), dokładny adres (siedziby firmy i/lub miejsca doręczenia) zawierający nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwę miejscowości oraz kraj;
  c.) aktywny adres e-mail Klienta;
  d.) aktywny numer telefonu Klienta;
  e.)sposób zapłaty.

 7. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość wskazanych danych i ponosi wszelkie finansowe koszty związane z błędami adresowymi (w szczególności koszty wysłania paczki pod błędny adres oraz koszty zwrotu do nadawcy takiej przesyłki).

 8. Na adres e-mail wskazany w Ofercie Zakupu Ride and get lost  wysyła automatyczne potwierdzenie otrzymania oferty. Nie jest to potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji ani zawarcia Umowy Sprzedaży.

 9. Ride and get lost może nie przyjąć Oferty Zakupu bez podawania jakiejkolwiek przyczyny według własnego uznania. Przyczyną nieprzyjęcia Oferty Zakupu może być między innymi niedostępność danego produktu, ograniczenia związane z jego wysyłką, niemożliwość wysłania zapłaty przez Klienta, niespełnienie przez Klienta kryteriów określonych w Regulaminie.

 10. Ride and get lost  nie ponosi wobec Klienta ani osób trzecich żadnej odpowiedzialności z tytułu nieprzyjęcia Oferty Zakupu.

 

§ 4 ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA 

Klient może po złożeniu Oferty Zakupu anulować ją wysyłając stosowne zawiadomienie do Ride and get lost na adres rideandgetlost@gmail.com pod warunkiem, że zawiadomienie o rezygnacji zostanie wysłane przed otrzymaniem potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.

 

§ 5 UMOWA SPRZEDAŻY

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą wysłania Klientowi przez Ride and get lost  potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na adres email Klienta.

 2. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w terminie dwóch Dni Roboczych od wysłania Oferty Zakupu oznacza nieprzyjęcie Oferty Zakupu.

 3. Ride and get lost  może przyjąć do realizacji tylko część produktów wskazanych w Ofercie Zakupu. W takiej sytuacji Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia części Zamówienia do realizacji.

 4. Na podstawie Umowy Sprzedaży Ride and get lost zobowiązuje się do przeniesienia na Klienta własności produktów oraz do dostarczenia ich Klientowi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,  a Klient zobowiązuje się do zapłaty Ride and get lost Wartości Zamówienia oraz do odebrania Zamówienia.

warunek zawieszający

 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Klient zapłaci Ride and get lost Wartość Oferty Zakupu lub Wartość Zamówienia w terminie do 3 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Za moment zapłaty uważa się dzień potwierdzenia zlecenia płatności u operatora płatności lub zaksięgowania środków na rachunku bankowym Ride and get lost  w przypadku płatności bezpośrednich.

 2. Skutki prawne wynikające z zawarcia Umowy Sprzedaży powstają z chwilą gdy warunek zawieszający, o którym mowa zostanie spełniony. Niespełnienie tego warunku (nie uiszczenie Wartości Zamówienia) skutkuje rozwiązaniem Umowy Sprzedaży.

 3. Strony mogą w drodze indywidualnych, pisemnych (e-mailowych) ustaleń określić inny sposób zapłaty za zamówione produkty. W takim przypadku warunek, o którym mowa uznaje się za niezastrzeżony.

 

 

§ 6 CENY PRODUKTÓW

 1. Ceną wiążącą produktu jest Cena Ostateczna podana w podsumowaniu zamówienia w sekcji „Koszyk”.

 2. Wszystkie ceny na stronie Ride and get lost  podane są w złotych polskich, lub w euro.

 3. Wartość Oferty Zakupu podawana jest w „twoje zakupy” w sekcji „koszyk” po wskazaniu miejsca doręczenia Zamówienia oraz formy płatności.

 4. Ride and get lost  może zmieniać Ceny Produktów na bieżąco oraz przeprowadzać różnego rodzaju akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Oferty Zakupu złożone przed opublikowaniem takich zmian będą realizowane na dotychczasowych zasadach.

 

§ 7 FORMY PŁATNOŚCI 

 1. Zapłaty można dokonać:

 1. Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe),

 2. Przelewem na konto bankowe Ride and get lost :    REVOLUT  LT30 3250 0795 8180 2940  Ride and get lost Pawel Ozimkiewicz Ul. Zachodnia 39/4, 22-100, Chelm, Polska

 3.   2.     Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 3 Dni Roboczych od daty otrzymania od Ride and get lost potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.

 1. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez Ride and get lost do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez Ride and get lost  lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości  lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą, a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.

 

§ 8 DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Ride and get lost  realizuje dostawy zamówionych produktów:

 1. na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem InPost na zasadach i zgodnie z regulaminem dostawcy 

 2. zagranicę za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Dpd na zasadach i zgodnie z regulaminem dostawcy 

 

 1. Dostarczenie przesyłki do Klienta ponosi Klient. Aktualny cennik dostaw znajduje się na stronie Ride and get lost pod zakładką wysyłka.

 2. Przyjmując przesyłkę od  dostawcy , należy sprawdzić dokładnie opakowanie i jego zawartość. W przypadku uszkodzenia klient powinien skontaktować się z Ride and get lost przez  e-mail: Rideandgetlost@gmail.com lub bezposrednio z dostawca.

 

 

 

§ 9 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć skompletowanie i prawidłowe nadanie do Klienta przesyłki zawierającej produkty przyjęte do realizacji w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia.

 2. Zamówienia przyjęte do realizacji będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto Ride and get lost , nie później jednak niż w ciągu 10 (dziesięciu) Dni Roboczych.

 3. Produkty niedostępne w momencie złożenia przez Klienta Oferty Zakupu lub produkty personalizowane na zamówienie Klienta są wysyłane do Klienta w czasie indywidualnie określonym w trybie ustaleń mailowych.

 4. Klient otrzyma od Ride and get lost  informację na adres e-mail z potwierdzeniem nadania przesyłki oraz numerem listu przewozowego.

 

§ 10 WYMIANA TOWARU

 1. Z uwagi na indywidualny charakter niektórych przedmiotów oferowanych w Ride and get lost , nie każdy może podlegać wymianie. Zwłaszcza ograniczenie to dotyczy przedmiotów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta. Dlatego w przypadku braku pewności prosimy o ustalenie z pracownikami Sklepu Internetowego, czy ewentualna wymiana będzie możliwa.

 2. Każdy przypadek wymiany towaru na inny egzemplarz traktujemy indywidualnie i co do zasady wymiana taka jest możliwa, z zastrzeżeniem pkt. 1.

 3. Chęć wymiany zakupionego przedmiotu należy zgłosić mailowo do Ride and get lost najpóźniej dziesięć dni od otrzymania przesyłki, wskazując w mailu na jaki przedmiot ma nastąpić wymiana oraz okazując dowód zakupu.

 4. W przypadku otrzymania od Ride and get lost  potwierdzenia, że wymiana jest możliwa, Klient ponosi koszt przesyłek wymienianych przedmiotów do i ze Sklepu Internetowego.

 5. Wymiana uzgodniona ze Sklepem Internetowym jest możliwa tylko w przypadku gdy odesłany towar nie nosi żadnych śladów użytkowania, jest zaopatrzony w oryginalne metki oraz jest odesłany wraz z dowodem zakupu.

 

§ 11 REKLAMACJE 

 1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres mailowy lub pocztowy Ride and get lost  wskazany w pkt. 1 Regulaminu nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady produktu, w przeciągu 2 lat od wydania produktu Klientowi.

 2. Procedura reklamacyjna:

 1. Proszę zrobić zdjęcia produktu (w szczególności wady) i wraz z opisem formularza reklamacyjnego.

 2. Ride and get lost podejmie decyzję o zasadności reklamacji lub jej bezzasadności w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia;

 3. W przypadku uznania reklamacji wadliwy produkt należy dostarczyć na koszt Ride and get lost na adres wskazany w pkt. 1 Regulaminu w sposób wskazany w informacji mailowej dotyczącej reklamacji.

 4. Ride and get lost  na swój koszt wyśle Klientowi naprawiony produkt, nowy egzemplarz lub zwróci pieniądze – w zależności od życzenia Klienta – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania wadliwego produktu.

§ 12 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 “O prawach konsumenta” (Dz. U. Nr 683 z 2017 r.) KONSUMENT, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) towaru kupionego w Sklepie Internetowym Ride and get lost .

 • W celu skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w puncie 1 Konsument jest zobowiązany dostarczyć do Ride and get lost pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Dla zachowania 14 dniowego terminu, o którym mówi ustawa wystarczy nadanie oświadczenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki do Konsumenta, także drogą mailową.

 • W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta w wyżej opisanym trybie jest on zobowiązany do zwrócenia na swój koszt zakupionego produktu w stanie niepogorszonym pozwalającym jednoznacznie stwierdzić, że produkt nie był używany, w oryginalnym opakowaniu, w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy na adres Ride and get lost wskazany w pkt. 1 Regulaminu. Sklep Ride and get lost nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

 • W przypadku, gdy odstąpienie od umowy będzie skuteczne Ride and get lost zwraca KONSUMENTOWI cenę za produkt (wraz z kosztami wysyłki do Konsumenta).

 

 

 

 

§ 13 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Ride and get lost Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp  do nich osób trzecich).

 3. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§ 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Ride and get lost może w każdej chwili zaprzestać świadczenia usług, zmienić ofertę lub wycofać oferowane produkty bez podania przyczyny.  Zmiany te nie mają wpływu na wykonanie Umów Sprzedaży zawartych przed wprowadzeniem tych zmian.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Wszystkie nazwy i wzory produktów oferowanych przez Ride and get lost w Sklepie Internetowym są własnością Ride and get lost i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów.

 4. W przypadku zmiany Regulaminu Umowy Sprzedaży zawarte przed wprowadzeniem zmian są realizowane według zasad obowiązujących w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017.

Payment Methods
bottom of page